Välkommen till en revisionsbyrå
med hög servicenivå och tillgänglighet

Vi är professionella revisorer och samtalspartners åt små och medelstora företag med koncentrerat och aktivt ägande. Vi tillför bred kunskap och mervärden som ligger till grund för viktiga beslut som rör dig och ditt företags framtid. Välkommen som kund!
 
 Revision  Redovisning  Rådgivning
Vi genomför ober-oende revisioner genom att granska och bedöma ditt företags årsredo-visning, bokföring och förvaltning. Resultatet dokumenteras och rapporteras till dig som företagare och i revisionsberättelsen. 
LÄS MER »
En väl fungerande redovisning är en grundläggande förut-sättning för att företa-gets ledning ska kunna driva och styra företaget.
Ett bra upplägg av redovisningen lägger också grunden för en kostnadseffektiv revision. 
LÄS MER »
Det ställs höga krav på dagens företagare, med ökad konkurrens och en stor mängd lagar och regler att ta hänsyn till. Vi ställer de viktiga frågorna och tar fram underlagen inför besluten för våra kunder dagligen.
LÄS MER »